Waste treatment

Định nghĩa Waste treatment là gì?

Waste treatmentXử lý chất thải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Waste treatment – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sinh học, hóa học, hoặc các phương pháp cơ học (s) sử dụng để (1) ô nhiễm remove từ chất thải công nghiệp, thành phố, (2) thay đổi nhân vật và thành phần của chất thải y tế, hoặc (3) giảm hoặc loại bỏ tiềm năng của nó gây hại cho chúng sinh và môi trường.

Definition – What does Waste treatment mean

Biological, chemical, or mechanical method(s) employed to (1) remove pollutants from industrial or municipal wastes, (2) change the character and composition of medical waste, or (3) reduce or eliminate its potential for harm to living beings and the environment.

Source: ? Business Dictionary