Active learning

Định nghĩa Active learning là gì?

Active learningHọc tập tích cực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active learning – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quá trình giáo dục nơi học sinh trở nên mạnh mẽ tham gia vào đồng hóa các hữu thể vật chất giảng dạy chứ không phải hấp thụ một cách thụ động trong một định dạng bài giảng. Ví dụ, học tập tích cực trong bối cảnh kinh doanh có thể bao gồm việc thực hiện các hoạt động học tập giống như đọc, viết, phân tích và đánh giá, cũng như tham gia vào các nhóm thảo luận và giải quyết vấn đề. Còn được gọi là học tập hợp tác.

Definition – What does Active learning mean

An educational process where students become vigorously engaged in assimilating the material being taught rather than absorbing it passively in a lecture format. For example, active learning within a business context might include performing more academic activities like reading, writing, analysis and evaluation, as well as participating in discussion and problem solving groups. Also called cooperative learning.

Source: ? Business Dictionary