Authorized capital

Định nghĩa Authorized capital là gì?

Authorized capitalVốn được duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Authorized capital – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho vốn cổ phần được ủy quyền.

Definition – What does Authorized capital mean

Alternative term for authorized share capital.

Source: ? Business Dictionary