Bleeding Edge

Định nghĩa Bleeding Edge là gì?

Bleeding EdgeTối tân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bleeding Edge – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chảy máu cạnh đề cập đến công nghệ đã được phát hành nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho công chúng do thực tế là nó chưa được thử nghiệm đáng tin cậy. Chảy máu công nghệ tiên tiến được phát hành trong phiên bản beta để sớm chấp nhận để mịn ra vấn đề tương thích, vấn đề giao diện người dùng và lỗi trong thiết kế cơ bản khác và lỗi mà trượt thông qua thử nghiệm sớm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Bleeding Edge? – Definition

Bleeding edge refers to technology that has been released but is still not ready for the general public due to the fact that it has not been reliably tested. Bleeding edge technology is released in beta to early adopters in order to smooth out compatibility issues, user interface problems and other underlying design flaws and bugs that slipped through early testing.

Understanding the Bleeding Edge

Thuật ngữ liên quan

  • Killer Application (Killer App)
  • Cloud Capitalist
  • Early Adopter
  • Betaware
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus
  • Backronym

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm