Charismatic leadership

Định nghĩa Charismatic leadership là gì?

Charismatic leadershipLãnh đạo lôi cuốn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Charismatic leadership – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các hướng dẫn được cung cấp cho một tổ chức bởi một hoặc nhiều cá nhân được coi là anh hùng hay cảm hứng và những người đã được cấp do đó sức mạnh tổ chức để thực hiện thay đổi kịch tính và trích xuất các mức hiệu suất phi thường từ nhân viên của mình. Ví dụ, một người quản lý kinh doanh thấm nhuần với lãnh đạo lôi cuốn có thể được gia nhập để dàn xếp một quay vòng hoặc khởi động một dòng sản phẩm mới.

Definition – What does Charismatic leadership mean

The guidance provided to an organization by one or more individuals seen as heroic or inspiring and who have therefore been granted the organizational power to make dramatic changes and extract extraordinary performance levels from its staff. For example, a business manager imbued with charismatic leadership could be enlisted to orchestrate a turnaround or launch a new product line.

Source: ? Business Dictionary