CIE Color Model

Định nghĩa CIE Color Model là gì?

CIE Color ModelCIE Màu Mẫu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ CIE Color Model – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mô hình CIE màu là một mô hình không gian màu được tạo ra bởi các ủy ban quốc tế về chiếu sáng được gọi là Ủy ban Internationale de l’Elcairage (CIE). Nó còn được gọi là không gian màu CIE XYZ hay CIE 1931 không gian XYZ màu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các CIE không gian màu được tạo ra trở lại vào năm 1931 nhằm vạch ra tất cả các màu sắc có thể được cảm nhận của mắt người. Nó đã được thực hiện độc lập với công nghệ nào có thể trình bày màu sắc, đó là lý do tại sao nó được coi là mô hình màu chính xác nhất. Mô hình CIE Màu sắc là một mô hình ba chiều đó xem xét đến các phản ứng màu của mắt; một phản ứng mà thay đổi khi các tế bào hình nón trên võng mạc khác nhau về phản ứng của họ với ánh sáng và màu sắc trong các lĩnh vực khác nhau của võng mạc.

What is the CIE Color Model? – Definition

The CIE color model is a color space model created by the International Commission on Illumination known as the Commission Internationale de l’Elcairage (CIE). It is also known as the CIE XYZ color space or the CIE 1931 XYZ color space.

  Domain Migration

Understanding the CIE Color Model

The CIE color space was created back in 1931 in order to map out all the colors that can be perceived by the human eye. It was made independent of any technology that may present colors, which is why it is considered to be the most accurate color model. The CIE Color model is a three-dimensional model that takes account of the chromatic response of the eye; a response which changes as the cones across the retina differ in their reaction to light and color in different areas of the retina.

Thuật ngữ liên quan

  • Color Matching
  • Color Printer
  • Chromatic Aberration
  • Sensorization
  • T-1 Carrier
  • Ohm’s Law
  • Turtling
  • Batch Script
  • Digital Video Express (DIVX)
  • Jitter Buster

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm