Closing entries

Định nghĩa Closing entries là gì?

Closing entriesMục bế mạc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Closing entries – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục sổ sách kế toán chính thức thực hiện vào cuối kỳ kế toán để giảm tất cả danh nghĩa (tạm thời) chiếm không. Số dư của các tài khoản này được chuyển vào tài khoản tóm tắt thu nhập, và bản vẽ được chuyển vào tài khoản vốn chủ sở hữu.

Definition – What does Closing entries mean

Final bookkeeping entries made at the end of an accounting period to reduce all nominal (temporary) accounts to zero. Balances of these accounts are transferred to the income summary account, and drawings are transferred to the owners’ capital account.

Source: ? Business Dictionary