Disqualification order

Định nghĩa Disqualification order là gì?

Disqualification orderĐể truất quyền thi đấu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disqualification order – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lệnh của tòa án cấm một cá nhân trong một thời gian tuyên bố trở thành giám đốc của một công ty. Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản bởi một tòa án, hiện nay và đạo diễn trong quá khứ (những người liên quan đến việc vững chắc cho một số năm nhất định thường là ba trước khi phá sản) có thể được nên bị loại nếu họ đang bị truy tố vì không nhiệm vụ giám đốc xả, hoặc gian lận hoặc sự vi phạm.

Definition – What does Disqualification order mean

Court order banning an individual for a stated period from becoming the director of a firm. When a business is declared bankrupt by a court, its current and past directors (those associated with the firm for a certain number of years usually three prior to bankruptcy) may be so disqualified if they are indicted for failure to discharge directors’ duties, or for fraud or misfeasance.

Source: ? Business Dictionary