Full time employment

Định nghĩa Full time employment là gì?

Full time employmentViệc làm toàn thời gian. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full time employment – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhìn chung, thanh toán công việc có liên quan đến 35 hoặc hơn (thường là 40) giờ làm việc trong một tuần.

Definition – What does Full time employment mean

In general, paying job that involves 35 or more (usually 40) hours of work during a week.

Source: ? Business Dictionary