Generic strategies

Định nghĩa Generic strategies là gì?

Generic strategiesChiến lược chung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Generic strategies – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ bản cách tiếp cận để hoạch định chiến lược có thể được chấp nhận bởi bất kỳ công ty ở bất kỳ thị trường hoặc ngành công nghiệp để cải thiện hiệu suất cạnh tranh. Ba chiến lược tiếp thị cơ bản (trong đó, mặc dù khác nhau, không loại trừ lẫn nhau) là: chiến lược khác biệt, chiến lược tập trung và chiến lược chi phí thấp.

Definition – What does Generic strategies mean

Basic approaches to strategic planning that can be adopted by any firm in any market or industry to improve its competitive performance. The three fundamental marketing strategies (which, though different, are not mutually exclusive) are: differentiation strategy, focus strategy, and low cost strategy.

Source: ? Business Dictionary