Home Server

Định nghĩa Home Server là gì?

Home ServerHome server. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Home Server – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy chủ gia đình là một máy tính chức năng trong một client-server mạng gia đình, mà được xác định bởi hai hay nhiều máy tính tạo thành một mạng cục bộ trong một ngôi nhà. Một máy tính cá nhân có thể đóng vai trò như một máy chủ gia đình miễn là nó có không gian lưu trữ đầy đủ và bộ nhớ. Thông thường, các máy chủ nhà được sử dụng bởi những người muốn tìm hiểu về mạng và máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để chức năng như một máy chủ gia đình, một máy tính cá nhân phải có đủ không gian trên ổ cứng của nó, đủ bộ nhớ, và nếu kết nối với Internet, kết nối với đủ băng thông để xử lý tất cả các máy tính được kết nối cùng một lúc. Phần lớn các máy tính hiện đại đáp ứng tiêu chí này.

What is the Home Server? – Definition

A home server is a computer that functions in a client-server home network, which is defined by two or more computers that form a local area network within a home. A personal computer can serve as a home server as long as it has sufficient storage space and memory. Often, home servers are used by people who want to learn about networks and servers.

Understanding the Home Server

To function as a home server, a personal computer must have sufficient space on its hard drive, sufficient memory and, if connected to the Internet, a connection with sufficient bandwidth to handle all connected computers simultaneously. The vast majority of modern PCs meet this criteria.

Thuật ngữ liên quan

  • Client/Server Architecture
  • Local Area Network (LAN)
  • Client
  • Server
  • HomeGroup
  • Internet Connection Sharing (ICS)
  • Home Data Center
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm