Lighter aboard ship (LASH)

Định nghĩa Lighter aboard ship (LASH) là gì?

Lighter aboard ship (LASH)Nhẹ trên tàu (Lash). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lighter aboard ship (LASH) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Barrage hoặc nghề nước cạn khác tiến hành trên tàu một tàu để vận chuyển hàng hóa từ tàu vào bờ và ngược lại.

Definition – What does Lighter aboard ship (LASH) mean

Barrage or other shallow water craft carried onboard a ship for transporting cargo from ship to shore and the other way around.

Source: ? Business Dictionary