Neo-liberalism

Định nghĩa Neo-liberalism là gì?

Neo-liberalismTân chủ nghĩa tự do. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Neo-liberalism – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Chính trị: Chiến lược Progressive trình bày cho người nghèo hoặc làm việc lớp để ngăn chặn xung đột xã hội.

Definition – What does Neo-liberalism mean

1. Politics: Progressive strategy presented to poor or working class people to prevent social conflict.

Source: ? Business Dictionary