Network Diagram

Định nghĩa Network Diagram là gì?

Network DiagramGiản đồ hệ thống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Diagram – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một sơ đồ mạng được sử dụng trong viễn thông máy tính để vẽ một biểu đồ đồ họa của một mạng. Đây là loại sơ đồ đặc biệt hữu ích cho các kỹ sư mạng và các nhà thiết kế trong việc biên soạn tài liệu hướng dẫn chi tiết mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sơ đồ mạng là một loại độc đáo của sơ đồ cụm đại diện cho một cụm hay nhỏ cấu trúc của máy tính hoặc các thiết bị mạng khác. icon Preidentified hoặc biểu tượng được sử dụng để vẽ các thiết bị mạng và phong cách của ranh giới giữa hai nút mô tả các loại kết nối.

What is the Network Diagram? – Definition

A network diagram is used in computer telecommunication to draw a graphical chart of a network. This type of diagram is particularly useful for network engineers and designers in compiling detailed network documentation.

Understanding the Network Diagram

A network diagram is a unique kind of cluster diagram that represents a cluster or small structure of computers or other networking devices. Preidentified icons or symbols are used to draw network appliances and the style of lines between two nodes describes the type of connection.

Thuật ngữ liên quan

  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Data Modeling
  • Schema
  • Cloud Computing
  • Network Diagram Software
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm