Nominee director

Định nghĩa Nominee director là gì?

Nominee directorGiám đốc được đề cử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nominee director – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người đóng vai trò như một giám đốc không điều hành của ban giám đốc của một công ty, thay mặt cho người khác hoặc công ty như một ngân hàng, chủ đầu tư, hoặc cho vay. Ngoài ra, một cư dân ở một nơi ẩn náu thuế người vay tên của mình hoặc để người không cư trú là một ủy viên hội đồng quản trị của một công ty ở nước ngoài trong thiên đường đó. Thông thường không có yêu cầu cổ phần cho các giám đốc được đề cử nhưng, nếu văn bản dưới luật của một công ty áp đặt một trình độ cổ phần, anh ta hoặc cô ấy phải có được chúng trong thời hạn quy định. Một số điều luật cho phép một công ty được đặt tên như một đạo diễn được đề cử của một công ty khác. Còn được gọi là rơm con người.

Definition – What does Nominee director mean

Person who acts as a non-executive director on the board of directors of a firm, on behalf of another person or firm such as an bank, investor, or lender. Also, a resident in a tax haven who lends his or her name to a non-resident as a trustee on the board of an offshore firm in that haven. Typically there is no shareholding requirement for the nominee director but, if the bylaws of a firm impose a share qualification, he or she must obtain them within the specified period. Some jurisdictions allow a firm to be named as a nominee director of another firm. Also called straw man.

Source: ? Business Dictionary