Optical Media

Định nghĩa Optical Media là gì?

Optical MediaTruyền thông quang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Optical Media – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Phương tiện truyền thông, trong thế giới máy tính, đề cập đến nhiều loại hình lưu trữ dữ liệu. Ví dụ, cứng ổ đĩa, đĩa CD, DVD, và ổ đĩa USB là tất cả các loại khác nhau của phương tiện truyền thông. phương tiện truyền thông quang học dùng để chỉ đĩa được đọc bằng tia laser. Điều này bao gồm CD-ROM, DVD-ROM, và tất cả các biến thể của hai định dạng – CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD + R, Blu-ray, và nhiều người khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Optical Media? – Definition

Media, in the computer world, refers to various types of data storage. For example, hard drives, CDs, DVDs, and USB drives are all different types of media. Optical media refers to discs that are read by a laser. This includes CD-ROMs, DVD-ROMs, and all the variations of the two formats — CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, Blu-ray, and many others.

Understanding the Optical Media

Thuật ngữ liên quan

  • Optical Drive
  • OS X

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm