Selling process

Định nghĩa Selling process là gì?

Selling processQuá trình bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Selling process – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các bộ hoàn chỉnh các bước mà phải diễn ra để thực hiện một giao dịch bán hàng từ đầu đến cuối. Quá trình bán hàng có thể bao gồm các sự kiện như tiếp xúc ban đầu, trưng bày sản phẩm, thời gian thử nghiệm, đấu thầu, đàm phán giá, ký kết hợp đồng, và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đang được bán.

Definition – What does Selling process mean

The complete set of steps that must take place in order to execute a sales transaction from start to finish. The selling process may include such events as the initial contact, product demonstrations, trial periods, bidding, price negotiations, signing of contracts, and delivery of the product or service being sold.

Source: ? Business Dictionary