Site Reliability Engineering (SRE)

Định nghĩa Site Reliability Engineering (SRE) là gì?

Site Reliability Engineering (SRE)Trang web đáng tin cậy Kỹ thuật (SRE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Site Reliability Engineering (SRE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kỹ thuật độ tin cậy trang web (SRE) là một cách tiếp cận để hoạt động trang web có sử dụng các kỹ thuật từ công nghệ phần mềm để xây dựng các trang web đáng tin cậy hơn. độ tin cậy trang web kỹ thuật lần đầu tiên được phát triển tại Google vào năm 2003. Thuật ngữ này liên quan đến DevOps, mà cũng hỗn hợp công nghệ phần mềm với quản trị hệ thống, nhưng DevOps liên quan đến tự động hóa công việc bằng tay.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độ tin cậy trang web kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật công nghệ phần mềm, bao gồm các thuật toán, cấu trúc dữ liệu, hiệu suất và ngôn ngữ lập trình để đạt được các ứng dụng web có độ tin cậy cao. Cách tiếp cận lần đầu tiên được phát triển tại Google vào năm 2003.

What is the Site Reliability Engineering (SRE)? – Definition

Site reliability engineering (SRE) is an approach to website operations that uses techniques from software engineering to build more reliable websites. Site reliability engineering was first developed at Google in 2003. The term is related to DevOps, which also mixes software engineering with system administration, but DevOps involves automating manual tasks.

Understanding the Site Reliability Engineering (SRE)

Site reliability engineering involves the use of software engineering techniques, including algorithms, data structures, performance and programming languages to achieve web applications that are highly reliable. The approach was first developed at Google in 2003.

Thuật ngữ liên quan

  • DevOps
  • High Availability (HA)
  • Data Center
  • Webware
  • IT Operations Management
  • Software Engineering
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm