Trend extrapolation

Định nghĩa Trend extrapolation là gì?

Trend extrapolationXu hướng ngoại suy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trend extrapolation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật dự báo trong đó sử dụng phương pháp thống kê (ví dụ như làm mịn mũ hoặc Moving averages) để dự án mô hình tương lai của một dữ liệu chuỗi thời gian.

Definition – What does Trend extrapolation mean

Forecasting technique which uses statistical methods (such as exponential smoothing or moving averages) to project the future pattern of a time series data.

Source: ? Business Dictionary