Virtual Master Data Management (Virtual MDM or VMDM)

Định nghĩa Virtual Master Data Management (Virtual MDM or VMDM) là gì?

Virtual Master Data Management (Virtual MDM or VMDM)Quản lý dữ liệu ảo Master (ảo MDM hoặc VMDM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Master Data Management (Virtual MDM or VMDM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ảo quản lý dữ liệu tổng thể (ảo MDM hoặc VMDM) là một quá trình trong đó các công nghệ ảo hóa dữ liệu và quản lý dữ liệu tổng thể (MDM) làm việc để cung cấp một cái nhìn tích hợp dữ liệu tổng thể. Nó cho phép một tổ chức để cung cấp nhiều, trên quan điểm nhu cầu của dữ liệu tổng thể để ứng dụng, quy trình và các đơn vị khác đòi hỏi truy cập dữ liệu tổng thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VMDM là một phần mở rộng của công nghệ MDM, được sử dụng để loại bỏ dữ liệu mâu thuẫn và giải quyết những thách thức của thay đổi liên tục dữ liệu trong môi trường cơ sở dữ liệu động. VMDM thêm một lớp ảo hóa dữ liệu đến một nền tảng MDM tổ chức bởi cơ sở dữ liệu hoạt động khác nhau.

What is the Virtual Master Data Management (Virtual MDM or VMDM)? – Definition

Virtual master data management (Virtual MDM or VMDM) is a process in which data virtualization and master data management (MDM) technologies work to provide an integrated view of master data. It allows an organization to provide multiple, on demand views of master data to applications, processes and other entities requiring master data access.

Understanding the Virtual Master Data Management (Virtual MDM or VMDM)

VMDM is an extension of MDM technology, which is used to eliminate data inconsistency and address the challenges of continuously changing data in a dynamic database environment. VMDM adds a layer of data virtualization to a MDM platform held by different operational databases.

Thuật ngữ liên quan

  • Master Data Management (MDM)
  • Master Data
  • Data Management
  • Data Management Software (DMS)
  • Data Mart
  • Social Master Data Management (Social MDM)
  • Customer Data Management (CDM)
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • Data Modeling
  • Data

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm