Voice Over Wireless IP (VoWIP)

Định nghĩa Voice Over Wireless IP (VoWIP) là gì?

Voice Over Wireless IP (VoWIP)Voice over IP không dây (VoWIP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice Over Wireless IP (VoWIP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Voice over Internet không dây Protocol (VoWIP) là phương pháp cung cấp các thông tin liên lạc bằng giọng nói thực hiện qua mạng Internet Giao thức [IP]. VoWIP phép dịch vụ điện thoại và thông tin liên lạc trên một mạng không dây dựa trên IP. VoWIP thường được thực hiện trong mạng không dây nhỏ hơn như một mạng cục bộ không dây (WLAN).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VoWIP chủ yếu được cung cấp bằng cách sử dụng mạng Wi-Fi như các phương tiện thông tin liên lạc lõi. Nó hoạt động tương tự như Phó over Internet Protocol (VoIP) trên một mạng có dây, nhưng cung cấp sự linh hoạt của giao tiếp bất cứ nơi nào trong phạm vi của mạng không dây. Thông thường, VoWIP được kích hoạt thông qua điện thoại VoIP mà có thể truy cập vào các tín hiệu không dây. Người dùng được trang bị với một chiếc điện thoại VoIP và kết nối với mạng không dây có thể bắt đầu và nhận cuộc gọi bằng giọng nói. VoWi-Fi là một việc thực hiện phổ biến của VoWIP rằng sử dụng mạng Wi-Fi cho truyền thông thoại và điện thoại.

What is the Voice Over Wireless IP (VoWIP)? – Definition

Voice over wireless Internet Protocol (VoWIP) is the method of delivery of voice communication performed over Internet Protocols [IP] networks. VoWIP enables telephony and communication services on an IP-based wireless network. VoWIP is generally implemented in smaller wireless networks such as a wireless local area network (WLAN).

Understanding the Voice Over Wireless IP (VoWIP)

VoWIP is primarily delivered by using Wi-Fi networks as the core communication medium. It works similar to Vice over Internet Protocol (VoIP) on a wired network, but provides the flexibility of communicating anywhere within the range of the wireless network. Typically, VoWIP is enabled through VoIP phones which can access wireless signals. Users equipped with a VoIP phone and connected to the wireless network can initiate and receive voice calls. VoWi-Fi is a popular implementation of VoWIP that utilize Wi-Fi networks for voice communication and telephony.

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Instant Messenger (VoIM)
  • Voice Over Wireless Local Area Network (VoWLAN)
  • Voice Over Wireless Fidelity (VoWi-Fi)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Voice Over Internet Protocol Phone (VoIP Phone)
  • IP Network
  • Wireless Network
  • Voice Over Wireless LAN (VoWLAN)
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm