Common mistake

Định nghĩa Common mistake là gì?

Common mistakeLỗi phổ biến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Common mistake – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem sai lầm.

Definition – What does Common mistake mean

See mistake.

Source: ? Business Dictionary