Most favored nation (MFN)

Định nghĩa Most favored nation (MFN) là gì?

Most favored nation (MFN)Đãi ngộ tối huệ quốc (MFN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Most favored nation (MFN) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cam kết chính sách thương mại không phân biệt đối xử được cung cấp bởi nước này sang nước khác trên cơ sở có đi có lại. Cả hai quốc gia áp dụng mà thuế nhập khẩu thấp nhất và hạn ngạch hạn chế đối với hàng nhập khẩu từ mỗi khác mà họ áp dụng trên hàng nhập khẩu tương tự từ bất kỳ nước nào khác. Theo Điều I của Tổng Hiệp định về Thuế quan và Thương mại (GATT) và người kế nhiệm của nó Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tất cả các nước ký kết phải mở rộng điều trị này với nhau. thị trường chung, liên minh hải quan, và các khu vực thương mại tự do, tuy nhiên, được miễn MFN quy định.

Definition – What does Most favored nation (MFN) mean

Non-discriminatory trade policy commitment offered by one country to another on a reciprocal basis. Both countries apply that lowest import-duty and quota-restrictions on imports from each other which they apply on the similar imports from any other country. Under Article I of the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) and its successor World Trade Organization (WTO), all signatory states must extend this treatment to one another. common markets, customs unions, and free trade areas, however, are exempt from MFN provisions.

Source: ? Business Dictionary