EAS File

? Cách mở file .EAS? Những phần mềm mở file .EAS và sửa file lỗi. Convert Text EAS file sang định dạng khác.

.EAS File Extension

   

File name EAS File
File Type RSLogix Symbol File
Nhà phát triển Rockwell Automation
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .EAS là file gì?

EAS là Data Files – RSLogix Symbol File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Rockwell Automation.

tập tin ASCII được phân định được sử dụng bởi RSLogix, một ứng dụng IEC-1131-compliant sử dụng để tạo ra tài liệu hướng dẫn lập trình điều khiển; chứa những biểu tượng địa chỉ và giới thiệu cho một cơ sở dữ liệu tài liệu; sử dụng để tham khảo và tra cứu những biểu tượng phổ biến trong các tài liệu.

What is a EAS file?

ASCII-delimited file used by RSLogix, an IEC-1131-compliant application used to create programmable controller documentation; contains the address symbols and descriptions for a documentation database; used to reference and lookup common symbols in documents.

Cách mở .EAS file

Để mở file .EAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EAS do người dùng đóng góp.

  • ZANTAZ EAS
  • EModelViewer Module
  • EModelViewer Module
  • PraxisArchiv Viewer
  • eDrawings
  • Editor
  • Editor

Chuyển đổi file .EAS

File .EAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.