Halo error

Định nghĩa Halo error là gì?

Halo errorLỗi quầng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halo error – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhầm lẫn hoặc sai lệch có thể xảy ra trong việc đánh giá hiệu suất của một cá nhân, nơi họ được đánh giá một cách nhất quán dựa trên ấn tượng tổng thể của người đánh giá, chứ không phải trên hiệu suất thực tế của họ trong các chuyên mục khác nhau. các chuyên gia nguồn nhân lực đánh giá nhân viên của một doanh nghiệp cần phải nhận thức được lỗi quầng và sửa chữa cho nó.

Definition – What does Halo error mean

A mistake or bias that can occur in evaluating an individual’s performance where they are consistently rated based on the evaluator’s overall impression, rather than on their actual performance in various categories. Human resource professionals evaluating employees of a business need to be aware of the halo error and correct for it.

Source: ? Business Dictionary