Icon

Định nghĩa Icon là gì?

IconBiểu tượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Icon – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Kể từ khi Macintosh được giới thiệu vào năm 1984, biểu tượng đã cách chúng ta xem các tập tin trên máy tính. Một biểu tượng trên màn hình máy tính của bạn đại diện cho một đối tượng hoặc một chương trình trên ổ cứng của bạn. Ví dụ, các thư mục mà bạn nhìn thấy trên màn hình desktop của bạn hoặc trong cửa sổ đang mở là các biểu tượng. Các tập tin mà bạn nhìn thấy trong các thư mục cũng là các biểu tượng. Các thùng rác trên Macintosh và thùng rác trên Windows đều biểu tượng là tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Icon? – Definition

Ever since the Macintosh was introduced in 1984, icons have been the way we view files on computers. An icon on your computer screen represents an object or a program on your hard drive. For example, the folders you see on your desktop or in open windows are icons. The files that you see in those folders are also icons. The trash can on the Macintosh and the recycle bin on Windows are both icons as well.

Understanding the Icon

Thuật ngữ liên quan

  • ICMP
  • ICQ

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm