Mid market price

Định nghĩa Mid market price là gì?

Mid market priceGiá thị trường giữa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mid market price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá của chứng khoán ở giữa lời đề nghị và hồ sơ dự thầu giá, được sử dụng trong tính toán thống kê hiệu suất đầu tư. Hầu hết các tờ báo sử dụng giá giữa thị trường trong các bảng dữ liệu chứng khoán (cổ phiếu).

Definition – What does Mid market price mean

Price of a security in-between its offer and bid price, used in computing investment performance statistics. Most newspapers use mid-market prices in the stock (share) data tables.

Source: ? Business Dictionary