Notice to proceed (NTP)

Định nghĩa Notice to proceed (NTP) là gì?

Notice to proceed (NTP)Chú ý để tiến hành (NTP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Notice to proceed (NTP) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thư của một hiệu trưởng (khách hàng hoặc chủ sở hữu) cho một nhà thầu nêu ngày nhà thầu có thể bắt đầu công việc tùy thuộc vào các điều kiện của hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng bắt đầu từ ngày NTP.

Definition – What does Notice to proceed (NTP) mean

Letter from a principal (client or owner) to a contractor stating the date the contractor can begin work subject to the conditions of the contract. The performance time of the contract starts from the NTP date.

Source: ? Business Dictionary